దయచేసి మీ ప్రశ్నల కోసం మమ్మల్ని సంప్రదించండి

రెమెడీస్ కోసం దయచేసి ఆస్ట్రాలజర్ ఇచ్చిన జపాల సంఖ్యని తెలుపుతూ కింద ఇవ్వబడిన ఇమెయిల్ కి పంపించండి దానితో పాటు మీ ఫోన్ కూడా నెంబర్ ఇవ్వండి.

Sun - 7,000 times. Moon - 10,000 times. Mars - 6000 times. Venus - 20,000 times. Jupiter - 16,000 times. Saturn - 19,000 times. Rahu - 18,000 times. Ketu - 7,000 times.

Jataka Remedies A Vedic Solution

మీ ప్రశ్నలను ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన ఇమెయిల్ కి పంపండి.

Contact us